Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski
dotyczące przygotowania do przyjęcia
sakramentu bierzmowania
/06-04-2017/

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania:

  • Na początku przygotowania, każdy z kandydatów składa drogą elektroniczną do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie – Deklarację Kandydata przed Sakramentem Bierzmowania

    Dokument ten nie oznacza jedynie „zgłoszenia się” do bierzmowanie. Powinien on być świadomą decyzją wyrażenia woli wejścia na drogę pogłębienia swojej relacji z Chrystusem i Kościołem. Podkreślając również wagę chrześcijańskiego wychowania dziecka jakie spoczywa od chwili Chrztu Świętego, pragniemy zaprosić Rodziców do włączenia się w to dzieło przygotowania przez wspólną niedzielną Eucharystię, udział w nabożeństwach i spotkaniach, pomoc w poznawaniu prawd wiary. Nic nie zastąpi dziecku przykładu wiary własnych rodziców.

  • Każdy kandydat otrzymuje na czas przygotowania swój osobisty Niezbędnik bierzmowanego.

    Należy podkreślić, że Niezbędnik nie ma na celu stworzenia atmosfery „zbierania podpisów” co niestety jest często zauważane przez prowadzących. Czas przygotowania to przede wszystkim okazja do odkrycia, odnowienia oraz osobistego pogłębienia życia sakramentalnego. Nie da się dobrze przejść przez ten czas jeżeli świadomie nie będzie się korzystać z darów jakimi są Sakramenty Święte w których działa Łaska Boża. Szczególnie istotną rolę stanowią tu sakramenty Eucharystii oraz Pokuty i pojednania. Mając na uwadze tę potrzebę obecności sakramentów w życiu chrześcijanina Niezbędnik ma pomóc kandydatowi (oraz odpowiedzialnym za jego przygotowanie rodzicom i wychowawcom) – zobrazować jego zaangażowanie i postępy w pracy nad swoim życiem duchowym.

  • Udział w nabożeństwach, spotkaniach i katechezie.

    Wspomniane powyżej życie sakramentalne stanowi pogłębienie relacji z Bogiem. Czas przygotowania jest jednak okazją do dojrzałego spojrzenia na Życie Kościoła w którym każdy katolik powinien odnaleźć miejsce dla siebie. Dlatego właśnie tak istotną rolę stanowi poznawanie Tradycji i Nauczania Kościoła. Dzieje się poprzez udział w nabożeństwach (np. nab. różańcowe, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie Żale), które są owocem wielowiekowej pobożności naszych przodków. Ważną rolę odgrywają spotkania formacyjne,na których kandydaci mają okazję do wspólnej pracy, wymiany myśli i poglądów przy współpracy z animatorami. Fundamentem rozwijania swojej wiary jest poznawanie podstawowych wiadomości na jej temat, podczas katechezy w szkołach.

BIERZMOWANIE 2022/2023

W cyklu przygotowań 2022/2023, będą brały udział klasy SIÓDME szkół podstawowych, które w październiku 2023 – już jako klasy ÓSME przyjmą sakrament bierzmowania.

ZAPISY I SKŁADANIE DEKLARACJI ODBYWA SIĘ W DNIACH OD 16.-30.09.2022 ROKU –
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Zachęcamy Rodziców, Opiekunów i Wychowawców do współdziałania i towarzyszenia Kandydatom w ich drodze do Sakramentu Bierzmowania. Dlatego, też prosimy o śledzenie informacji pojawiających się w zakładce bierzmoKOMUNIKATY. Będziemy tam zamieszczali aktualne ogłoszenia dotyczące przebiegu przygotowania i spraw bieżących.

TERMINY BIERZMOWANIA:
 21 października 2023 roku
GODZINA 15:00

Głównym odpowiedzialnym za Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 2022/23 jest Ks. Ireneusz Kamiński.
Wszelkie pytania dotyczące bierzmowania, można kierować drogą mailową na adres: bierzmo.miechow@gmail.com