Kapituła miechowska

Jan Paweł II w dniu 10 kwietnia 1996 roku wydał breve wynoszące miechowski kościół do godności Bazyliki Mniejszej. Zostało ono uroczyście ogłoszone w Miechowie przez prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa w dniu 3 listopada 1996 roku. Jego treść brzmi następująco:

NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

Wśród starożytnych i sławnych świątyń Polski, naszej umiłowanej Ojczyzny, szczególnym pięknem odznacza się kościół parafialny Grobu Bożego Świętego w mieście Miechowie, na terenie diecezji Kieleckiej. Świątynia ta, mająca bogatą historię, ozdobiona znakomitymi dziełami sztuki i wyposażona w relikwie, jest także znanym sanktuarium. Przybywali do niego kiedyś, zwłaszcza w wiekach średnich, polscy rycerze, i w naszych czasach pielgrzymują do niego pobożni wierni, aby uczcić znaną figurę Chrystusa Ukrzyżowanego oraz modlić się w pięknej kaplicy zbudowanej w takim samym kształcie jak Jerozolimski Grób Odkupiciela.

    Pisał do Nas o tym Czcigodny Brat Kazimierz Ryczan, Biskup Kielecki, w listach z dnia 22 października 1994 roku i z dnia 14 lutego tego roku, prosząc także w imieniu duchowieństwa i wiernych, abyśmy zaszczycili tę świątynię tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. My, Następca świętego Piotra, jeszcze wtedy, gdy pełniliśmy posługiwanie Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, wielekroć modliliśmy się we wspomnianej świątyni. Dlatego też z całą życzliwością uznajemy za słuszne, aby zadośćuczynić gorącej prośbie Kieleckiego Pasterza. Potwierdzając w pełni to, co w tej sprawie postanowiła na mocy udzielonych przez Nas uprawnień Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, najwyższą Apostolską władzą i mocą tego Pisma, wynosimy na zawsze ten kościół do godności Bazyliki Mniejszej oraz przyznajemy mu wszystkie prawa i liturgiczne przywileje, jakie przysługują świątyniom ozdobionym tym tytułem, z zachowaniem przepisów obowiązujących na mocy dekretu „O tytule Bazyliki Mniejszej” wydanego dnia 9 listopada roku 1989. Niech się to przyczyni do szczęścia i pomyślności rozwijającej się i bardzo Nam drogiej wspólnoty parafialnej, przy której aż do roku 1819 istniała siedziba Generalnego Przełożonego Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Niech ta wspólnota codziennie sprawuje pamiątkę Męki Chrystusa, który przez swój Święty Krzyż świat odkupić raczył. Pragniemy, aby ten List, opatrzony pieczęcią pierścienia Rybaka, posiadał teraz i w przyszłości swoją powagę bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia. Dan w Rzymie, w Stolicy świętego Piotra, dnia 10 kwietnia roku 1996 w osiemnastym roku Naszego Pontyfikatu.

Joannes Paulus II PP

Kolejnym krokiem ku podniesieniu rangi kościoła było erygowanie przy Bazylice Mniejszej  w Miechowie Kapituły Kolegiackiej, co stało się mocą decyzji biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana. W odnośnym dekrecie biskupim czytam co następuje:

Prastara świątynia Grobu Bożego w Miechowie swymi początkami sięga roku 1163. Znana jest w Europie jako Sanktuarium Bożego Grobu. Tu bowiem pobożny rycerz Jaksa złożył przywiezioną z Jerozolimy ziemię świętą. Zbudował świątynię i sprowadził zakonników zwanych Bożogrobcami. Do tego Sanktuarium przez wieki pielgrzymowali władcy i uczeni, aby oddać cześć Męce, Śmierci i chwalebnemu Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II, Pielgrzym do Bożego Grobu w Miechowie, w celu podkreślenia znaczenia tego Sanktuarium dla życia religijnego w Polsce i w Kościele Kieleckim oraz większego ożywienia kultu Męki i Śmierci naszego Zbawiciela, w 1996 roku zdobił świątynię Grobu Bożego w Miechowie tytułem Bazyliki Mniejszej dla ożywienia kultu Grobu Bożego przez bardziej uroczyste sprawowanie tu obrzędów liturgicznych, zgodnie z przepisami kan. 503-510 KPK, niniejszym ustanawiam: Kapitułę Kolegiacką przy Bazylice Mniejszej w Miechowie, która tym samym otrzymuje również tytuł Kolegiaty Miechowskiej. Miechowska Kapituła Kolegiacka kierować się będzie przepisami prawa powszechnego i partykularnego oraz Statutami zatwierdzonymi przez Pasterza Kościoła Kieleckiego. Polecając Bogu w modlitwie Miechowską Kapitułę Kolegiacką, wszystkim Kanonikom tej Kapituły z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Kazimierz Ryczan, biskup kielecki

Błogosławieństwo ze strony pasterza biskupa kieleckiego koresponduje z wielowiekową miechowską tradycją przypominania wiernym największej tajemnicy zbawienia, to jest Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzięki Opatrzności Bożej nieprzerwanie, od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy, głoszona jest wiernym Ewangelia.

Obecny skład Kapituły Miechowskiej

Prepozyt Kapituły:
ks. Franciszek Siarek, 2019

Scholastyk:
ks. Jan Nowak, 2014

Kustosz:
ks. Stanisław Słowik, 2017

Kanonicy Gremialni Kapituły Kolegiackiej:
ks. Czesław Krzyszkowski, 1997
ks. Ryszard Niemiec, 1997
ks. Adam Zdzisław Pawlik, 2016
ks. Mieczysław Robak, 2018
ks. Jan Rudecki, 1997
ks. Franciszek Siarek, 2018
ks. Tadeusz Szlachta, 2003
ks. Jan Zwierzchowski, 2017

Kanonicy Honorowi Kapituły Kolegiackiej:
ks. Zbigniew Abramowicz, 2017
ks. Bogdan Adamus, 2018
ks. Władysław Banik, 2011
ks. Czesław Biskup, 2003
ks. Adam Bucki, 2008
ks. Zbigniew Chajski, 2020
ks. Tadeusz Cudzik, 2004
ks. Stanisław Gil, 2010
ks. Romuald Iskra, 2014
ks. Jan Józef Janicki, 2001
ks. Witold Janocha, 2017
ks. Jerzy Korona, 2017
ks. Leszek Kowalczyk, 2018
ks. Waldemar Krochmal, 2020
ks. Edward Kuzka, 2016
ks. Stanisław Latosiński, 2008
ks. Krzysztof Leśniak, 2011
ks. Andrzej Lisowski, 2018
ks. Marek Luty, 2010
ks. Jerzy Marcinkowski, 2011
ks. Piotr Markielowski, 2010
ks. Henryk Młynarczyk, 2008
ks. Edward Molenda, 2019
ks. Adam Pajda, 2011
ks. Czesław Parkita, 2017
ks. Zygmunt Pawlik, 1997
ks. Krzysztof Pawłowski, 2011
ks. Eustachiusz Ptak, 2011
ks. Mariusz Rarak, 2019
ks. Mieczysław Robak, 2016
ks. Tomasz Siemieniec, 2014
ks. Lucjan Słota, 2004
ks. Zenon Stępień, 2018
ks. Stanisław Stokłosa, 2008
ks. Ryszard Suchanowski, 2019
ks. Piotr Szpyrka, 2017
ks. Marek Szyba, 2016
ks. Józef Szymański, 1997
ks. Marek Szymkiewicz, 2011
ks. Henryk Wesołowski, 1997
ks. Stanisław Włosowicz, 2001
ks. Piotr Zagała, 2010
ks. Stanisław Zieliński, 2020

Kanonicy seniorzy:
ks. Andrzej Boksiński
ks. Jan Dudek
ks. Andrzej Głuchowski
ks. Wiesław Hart
ks. Eugeniusz Kołomański
ks. Wacław Ligór
ks. Władysław Ogonowski
ks. Józef Tkacz
ks. Daniel Wojciechowski